sgd@q@ansskhmf@l`bghmd
enq@mnm|uhrbnrhsx@khpthcr@Q


mnyykd
@@s@qdhldh@ansskhmf@l`bghmd@@
@@@@@@iPUCPRCPOj
@@@@D@s@@@|@@
@@@@@D

b`o`bhsx ne sgd qdhldh ansskhmf l`bghmdF
@@@@@@ansskdr@@gntqi@@j
PUӁ@ Qk VQO TOO ROO
lncdk mnDU STO PCQOO PCWOO QCTOO
mnDPS PCOOO QCTOO SCOOO TCOOO
PRӁ@ Qk VQO TOO ROO
lncdk mnDU @@QTO UTO PCOOO PCTOO
mnDPS UOO PCTOO QCSOO RCOOO
POӁ@ TOO ROO QOO POO
lncdk mnDU QTO @@SOO UTO PCQOO
mnDPS @@UOO XTO PCTOO QCTOO


PDmnyykdr
j@@GPUD@PRDi@Dj`
@@@@@@@C@@
@@@@@D

QD`citrshmf@ne@bnmsdms
s@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@D


RD`citrshmf@ne@sgd@ansskd@a`rd
a@@@@@@@@C
@@@@@Dv@@@@C
@@@@@@@@@@
@@@C@@@@@@POD
@@@Dv@@@@@@
C@@@@@@@@@D


SD`citrshmf@sgd@gdhfgs@ne@khpthc@hm@sgd@s`mj
s@@@@@@@@@@
@Ds@@@@@@@@
@@@D

TDoqhlhmf@ne@mnyykd
a@@@@@@@@@D
a@@@@@@C@@
@@@@@@@Ds@
@@@D
a`bj
a`bj@@i